Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Brakke Kreek

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1, 2

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen ten zuiden van Doelpolder Noord en ten oosten van het Paardenschor

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

Dit gebied vormt één geheel met het aangrenzende Doelpolder Noord.

Voorbereiding

Start: januari 2003

  • Hydraulische studie, Waterbouwkundig Laboratorium
  • MER "Aanleg van een Kreek in Buffer-Noord en een weidevogelgebied in de zoekzone Doelpolder Noord en alle daarme onlosmakelijk verbondne ingrepen", Belconsulting, juli 2004
  • Bouwvergunning ikv Nooddecreet

Realisatie

Start: december 2004

Sinds het voltooien van de terreininrichtingswerken in mei ‘06 voldoet de huidige situatie reeds aan de strikte bepalingen van het Nooddecreet als ‘kreek gelegen in de onmiddellijke omgeving van de Schelde’. In het MER ‘Aanleg van een Kreek in Buffer Noord en een weidevogelgebied in de zoekzone Doelpolder Noord en alle daarmee onlosmakelijke verbonden ingrepen’ (juli ‘04) werd aanvullend op het nooddecreet geopteerd voor de realisatie van een in- en uitlaatconstructie door de Sigmadijk om de kreekzone onder estuariene invloed te brengen. De bouw van deze constructie werd uitgesteld om eerst maximale afstemming te bekomen met de ontwikkelingsvisie van Doelpolder Noord en Midden ('GGG Doelpolder') i.h.k.v. het Sigmaplan en de Achtergrondnota Natuur.

Beheer

Start: mei 2006

In mei ’12 werden nestvlotten voor visdief aangebracht op de kreek.

Jaarlijks worden de eilanden in de kreek manueel gemaaid in het najaar. 

Toekomst

Dit gebied zal in de toekomst deel uitmaken van het GGG Doelpolder.

Monitoring