Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Werking van de Beheercommissie

Sinds haar oprichting in 2002 staat de Beheercommissie in voor het opvolgen en begeleiden van de realisatie van de natuurcompensaties voor Deurganckdok en het historisch passief. In 2007 werd de bevoegdheid opengetrokken naar het opvolgen en begeleiden van de weg naar een 'gunstige staat van instandhouding' voor het hele Vogelrichtlijngebied.

De afbakening van natuurgebieden kwam niet tot stand in de Beheercommissie, maar binnen processen als het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen en het Geactualiseerd Sigmaplan. De rol van de Beheercommissie is om er over te waken dat de uitvoering van deze beslissingen in een open dialoog met alle betrokkenen op een zo gedragen mogelijke manier kan gebeuren. Elke organisatie speelt daarin zijn eigen rol: landbouworganisaties, natuurorganisaties, haveninstanties, gemeenten en overheden. Samen zoeken we waar mogelijk naar oplossingen zonder dat het behalen van de natuurdoelen daarbij in het gedrang komt.

De Europese Commissie gaf te kennen dat zij deze aanpak waardeert en evalueert regelmatig op basis van de rapportage door de Beheercommissie of Vlaanderen er effectief in slaagt om de havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever te verzoenen met de instandhouding en het herstel van de internationaal belangrijke leefgebieden en soorten.

Een belangrijke taak voor de Beheercommissie is weggelegd in het opvolgen of de afgesproken fasering in de realisatie van de natuurkernstructuur gerespecteerd wordt. Binnen de vergaderingen ligt de nadruk dan ook op de opvolging van de voorbereidende stappen voor de nieuwe natuurkerngebieden. De opvolging en verdere optimalisatie van de reeds gerealiseerde natuurcompensaties i.h.k.v. het Deurganckdokproject wordt behartigd in een afzonderlijke werkgroep. De essentie wordt maandelijks teruggekoppeld naar de Beheercommissie.

Daarnaast fungeert de Beheercommissie gezien haar diverse samenstelling als begeleidingsforum voor verschillende processen zoals de opmaak van het Soortenbeschermingsprogramma Antwerpse haven, de uitrol van een grootschalig windturbineproject in de Waaslandhaven en het 'consensusvoorstel voor verlengde jacht in vogelrijk gebied'.

Alle instanties vertegenwoordigd binnen de Beheercommissie zijn zich bewust van de zware impact van de haven- en daarmee onlosmakelijk verbonden natuurontwikkeling op de streek. De Beheercommissie staat daarom achter een kwalitatieve streekontwikkeling en wil nog meer inzetten op recreatief medegebruik en toegankelijkheid van de natuurgebieden en een goede communicatie. De Beheercommissie fungeert regelmatig als 'broeikas' voor voorstellen rond streekontwikkeling en geeft deze door aan hogere overlegniveau's voor bekrachtiging en uitvoering (i.c. Werkgroep 'onthaal en recreatie' van het Centraal Netwerk). We trachten ook in te spelen op bezorgdheden van omwonenden. Zo werd in 2013-2014 binnen een afzonderlijke werkgroep de acute muggenproblematiek besproken, onderzocht en de nodige maatregelen in gang gezet.