Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Stand van zaken van de nieuwe natuurontwikkelingsprojecten

Voor alle nieuwe natuurontwikkelingsprojecten werd nagegaan in hoeverre ze aansluiten bij de vooropgestelde fasering voor de realisatie van de natuurkernstructuur.

  • Het Rietveld Kallo is gerealiseerd sinds juni 2012. In 2013-2014 werden nog enkele optimalisaties doorgevoerd. In 2014-2015 werd riet aangeplant of overgebracht uit andere gebieden. Het riet wordt uitgerasterd om vraatschade in te perken. Het gebied begint reeds broedvogels aan te trekken.
  • Voor Prosperpolder Noord zijn de dijkwerken aan Vlaamse kant klaar en werd een nieuw pompstation gebouwd om de afwatering van de polders te verzekeren. Het binnengebied doet sinds 2012 succesvol dienst als tijdelijke opvang voor kust- en koloniebroeders die binnen het havengebied verder onder druk komen. Tegen augustus 2019 zullen ook de werken aan Nederlandse kant klaar zijn en kan de Hedwige-Prosperpolder in werking treden als estuarien gebied.
  • Voor het GGG Doelpolder is een inrichtingsplan opgemaakt. Een project-MER en een onteigeningsplan zijn goedgekeurd. De werken starten ten vroegste eind 2016 en zullen ongeveer twee jaar duren.
  • Voor Prosperpolder Zuid werd de studiefase afgerond en de bouwaanvraag ingediend. De werken kunnen van start zodra de vergunning verkregen is, vermoedelijk begin 2016.
  • Voor de Grote Geule loopt de opmaak van een integraal inrichtingsplan en project-MER. Alle aandachtspunten rond waterpeilbeheer, waterkwaliteit en suggesties rond recreatief medegebruik worden hierin meegenomen.
  • Voor Nieuw Arenbergpolder toonde een studie aan met welke inrichingsmaatregelen de gewenste verzilting bereikt kan worden. Uit een proefopzet blijkt intussen dat bestaande zilte vegetatie succesvol overgezet kan worden naar een nieuw geschikt gebied. Met deze gegevens werd het inrichtingsplan afgewerkt en de bouwvergunning angevraagd. De start van de werken is voorzien tegen eind 2016. Binnen het studiewerk voor het Saeftinghedok wordt een definitieve oplossing gezocht voor de (momenteel problematische) afwatering van de Nieuw en Oud Arenberpolder.

Om verder in lijn te blijven met de vooropgestelde fasering, dient de gestage voortgang van het studiewerk rond de Grote Geule en de vergunningsprocedure rond GGG Doelpolder de nodige prioriteit te krijgen.