Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Aanbevelingen vanuit de monitoring voor het beheer

Uit de herkartering van de habitats kwam een achteruitgang van het riet naar voor in Groot Rietveld en Haasop. De begrazing in deze gebieden kan daar voor als oorzaak worden aangewezen. In beide gebieden zijn intussen maatregelen genomen om de begrazing te verminderen of om riet uit te rasteren. Het effect hiervan zal in de monitoring verder worden opgevolgd. Daarnaast moet in het Groot Rietveld de verbossing verder worden teruggedrongen. Ook de R2 vlakte en Verrebroekse plassen moeten worden ontbost. 

In de weidevogelgebieden Doelpolder Noord en Putten west zijn intussen pitrusvegetaties en uitgebreide rietkragen aanwezig in de sloten doorheen het gebied. Aanvullend op het begrazingsbeheer dienen deze elementen jaarlijks beheerd te worden om de openheid van het gebied te behouden.

In de tijdelijke strand- en plasgebieden dienen naast de eilanden, ook de omliggende zones jaarlijks volledig kort gezet worden. Dit om de aantrekkelijkheid voor steltlopers, meeuwen en sternen maximaal te houden.

In het Spaans fort is de rietontwikkeling nog beperkt tot een smalle oeverstrook. Naar het water toe zijn dieptes en peilen goed voor uitbreiding, maar om ook uitbreiding in de andere richting mogelijk te maken zal een gedeeltelijke herprofilering nodig zijn.

Voor Putten Weiden is een goed onderhoud van de afwatering essentieel. Dit houdt in dat de grachten weg van het gebied tijdig moeten worden geruimd om ze goed open te houden, dat de gracht in het gebied wordt open gehouden en dat de uitloop van de plas naar de gracht in het gebied voldoende ruim en open blijft om een goede doorstroming te verzekeren. De toestand van deze afwatering moet geregeld worden gecontroleerd om een voldoende werking ervan te verzekeren.

De resultaten van 2016 geven aan dat een elektrische afrastering op eilanden werkt om predatie tegen te gaan. Dit moet in de toekomst op meer eilanden worden toegepast.

De Beheercommissie neemt deze aanbevelingen op met de betrokken instanties en het Agentschap voor Natuur en Bos stelt het beheer op het terrein waar nodig bij.