Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Definitief groen licht voor nieuw instandhoudingsbesluit in haven Antwerpen

Haven en natuur gescheiden in het MMHA

Het MMHA, het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief, omschreef een duidelijke en duurzame visie op de uitbouw van de haven van Antwerpen. De ontwikkeling van grote en kwalitatieve natuurkerngebieden buiten de haven, zouden onze doelsoorten de leefgebieden garanderen nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dat stond de haven toe elders uit te breiden zonder significant negatieve effecten op deze doelsoorten.

Vernietiging GRUP Zeehaven

Het Europese Hof oordeelde dat deze visie niet conform de Europese richtlijnen is, omdat nog niet gerealiseerde natuur in rekening gebracht werd bij de passende beoordeling van nieuwe havenontwikkelingen op die natuur, zoals vooropgesteld in het MMHA.  De Raad van State vernietigde om die reden het GRUP voor de haven van Antwerpen.

Het s-IHD-besluit van 17 maart 2017

Het MMHA vormde ook het uitgangspunt voor het S-IHD-besluit van 17 maart 2017. Dat S-IHD-besluit maakte geen onderscheid tussen instandhouding en compensatie en moest daarom aangepast worden op vlak van de prioritaire inspanningen.

Het nieuwe s-IHD-besluit

Het S-IHD-besluit beschrijft voor 5 Europees te beschermen habitattypes en 28 Europees te beschermen soorten welke oppervlakte, kwaliteit, aantallen en/of leefgebieden moeten worden bereikt via drie sporen van prioritaire inspanningen om de instandhoudingsmaatregelen te realiseren. 

• Prioritaire inspanning 1 vormt de optimalisatie en het beheer van de huidige leefgebieden.
• Prioritaire inspanning 2 omvat de bescherming en de uitbreiding van de estuariene habitats in het kader van het Geactualiseerd Sigmaplan.
• Op basis van de prioritaire inspanningen 1 en 2 wordt de distance to target berekend onder prioritaire inspanning 3. Die wordt uitgedrukt in een globale, gelokaliseerde oppervlakte bijkomend leefgebied waarvan de ecologische vereisten duidelijk in kaart worden gebracht.

Het nieuwe S-IHD-besluit kwam tot stand na een succesvolle evenwichtsoefening in de schoot van de Beheercommissie natuur Linkerscheldeoever en zal daar ook zijn uitwerking krijgen. Het betekent een belangrijke boost voor de kwetsbare leefgebieden van heel wat zeldzame vogelsoorten in de buitengewone havencontext van het Linkerscheldeoevergebied.

De synergie tussen de verschillende betrokken actoren en het nieuwe projectbureau, dat opgericht werd binnen het ANB in samenwerking met Natuurinvest en het departement MOW, speelde hierbij een grote rol.

Waarom was die wijziging noodzakelijk?

Haven en natuur gescheiden in het MMHA
Het MMHA, het Maatschappelijk Meest Haalbare Alternatief, omschreef een duidelijke en duurzame visie op de uitbouw van de haven van Antwerpen. De ontwikkeling van grote en kwalitatieve natuurkerngebieden buiten de haven, zouden onze doelsoorten de leefgebieden garanderen nodig om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dat stond de haven toe elders uit te breiden zonder significant negatieve effecten op deze doelsoorten.

Vernietiging GRUP Zeehaven
Het Europese Hof oordeelde dat deze visie niet conform de Europese richtlijnen is, omdat nog niet gerealiseerde natuur in rekening gebracht werd bij de passende beoordeling van nieuwe havenontwikkelingen op die natuur, zoals vooropgesteld in het MMHA.  De Raad van State vernietigde om die reden het GRUP voor de haven van Antwerpen.

Het s-IHD-besluit van 17 maart 2017
Het MMHA vormde ook het uitgangspunt voor het S-IHD-besluit van 17 maart 2017.
Dat S-IHD-besluit maakte geen onderscheid tussen instandhouding en compensatie en moest daarom aangepast worden op vlak van de prioritaire inspanningen.