Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Steenlandpolder deel 2

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Gelegen tussen de Steenlandlaan en de R2, in de meest zuidelijke lus van het op- en afrittencomplex.

Toegankelijkheid:

Door zijn ligging tussen de spoorlijn en de drukbereden R2 en Steenlandlaan is dit gebied minder attractief. De bestaande wegen zijn toegankelijk en er staat een infobord.

Beheerder:  Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

De Steenlandpolder was opgenomen in het compensatieplan voor het Deurganckdokproject als tijdelijke compensatie voor het habitat 'Riet en water' met een streefoppervlakte van 10 hectare, te behalen bovenop het bestaande rietbiotoop binnen een ruimere zoekzone.

In het noordelijke deel bevinden zich kreekrestanten van de Melkader. Het zuidelijke deel is opmerkelijk lager gelegen en heeft een kleiige ondergrond. Vóór de inrichting was het gebied deels in akkergebruik en deels braakliggend. In het zuidelijke deel waren naast akkers en weiden ook 'historisch permanente graslanden' aanwezig. Het gebied was sinds het gewestplan van '78 gereserveerd voor de aanleg van spoorinfrastructuur.

Voorbereiding

Start: januari 2002

In oktober 2002 werd een natuurontwikkelingsplan opgemaakt. De stedenbouwkundige vergunning voor de inrichting werd verleend ikv het Nooddecreet en omvatte het verbreden van aanwezige grachten, verhogen van het waterpeil en verlagen van het maaiveld. In 2004 werd een beheervisie opgemaakt voor het gebied.

Realisatie

Start: januari 2003

In het zuidelijke gedeelte omvatte de inrichting het verbreden van bestaande grachten zodat het aanwezige riet zich kon uitbreiden. De aanleg van de rotonde 'Kruipin' zorgde vanaf 2006 voor een aanzienlijke verdere vernatting van het zuidelijke gedeelte, waardoor de natte weilanden in korte tijd ontwikkelden tot een klein, maar weinig verstoord rietland.

Beheer

Start: maart 2003

Het gebied is sinds broedseizoen 2003 functioneel. De ruige graslanden in het noordelijke gedeelte worden jaarlijks gemaaid om distels te bestrijden. Verder is het beheer beperkt tot bewaken van het waterpeil.

Toekomst

In het GRUP voor de afbakening van het zeehavengebied van Antwerpen zijn de restanten van de Steenlandpolder ingekleurd als 'reservatiestrook voor infrastructuur, met medegebruik voor ecologische infrastructuur'. Dit houdt in dat het gebied nog beperkte ecologische functies kan vervullen, maar de hoofdfunctie is de aanleg van infrastructuur of leidingen. 

Binnen het netwerk van ecologische infrastructuur is de Steenlandpolder een belangrijke schakel voor Rugstreeppad. Begin 2015 wordt het gebied deels heringericht als voortplantingsgebied voor deze soort, die op zijn jaarlijkse tocht heel de haven doorkruist.

Monitoring