Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

R2-vlakte

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Zone tussen op- en afrittencomplex R2, in de nabijheid van Zuidelijke Groenzone/Haasop en Steenlandpolder

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen via de kijkwand met trap, toegankelijk vanaf de Steenlandlaan.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Agentschap voor Natuur en Bos

De compensatiematrix voor Deurganckdok voorzag 200 ha streefoppervlakte voor strand- en koloniebroeders, in eerste instantie tijdelijk te realiseren in de gebieden Opgespoten Mida (77 ha), Gedempt deel Doeldok (74 ha) en Vlakte van Zwijndrecht (53 ha). Het RUP Waaslandhaven 1ste fase voorziet ook de mogelijkheid dat binnen het Z-gebied nog andere zones hiervoor in aanmerking kunnen genomen worden. In dit kader werd de R2-vlakte ingeschakeld als aanvullende, tijdelijke strand- en plasvlakte.

Realisatie

Start: januari 2004

De R2-vlakte is in 2004 ingericht als aanvullende strand- en plasvlakte. De zone werd 'gereset' tot pioniersvegetatie en voorzien van een broedeiland.

In 2010 volgde een gedeeltelijke herinrichting, als compenserende maatregel voor het verlies aan leefgebied van Rugstreeppad i.h.k.v. de aanleg van de 2de sluis. Dit gebied vormt immers een belangrijke schakel in de zogenaamde ‘backbone’ voor Rugstreeppad (Ottburg et.al., 2007): een netwerk van aan elkaar geschakelde leef-, voortplantings- en overwinteringsgebieden. De realisatie van ecologische verbindingen, in westelijke richting met de Haasop en in noordoostelijke richting met de Steenlandpolder, werd hierbij gegarandeerd.

Beheer

Start: juni 2004

De R2-vlakte wordt jaarlijks gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.

Toekomst

Door de spontane evolutie van de vegetatie zal de R2-vlakte stilaan aan belang verliezen als aanvullende strand- en plasvlakte. Deze zone zal echter een ondersteunende rol blijven spelen als onderdeel van het netwerk van Ecologische Infrastructuur en van de ‘backbone’ voor Rugstreeppad

Monitoring