Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Prosperpolder Zuid fase I

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Inrichtingsplan

Inrichtingsplan Prosperpolder Zuid

Praktisch

Ligging:

Zuidelijk gedeelte van de Prosperpolder (fase I), gelegen ten noordoosten van de Petrusstraat.

Toegankelijkheid:

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen

In het zuidelijke deel van Prosperpolder (Prosperpolder Zuid) beoogden het MMHA van het Strategisch Plan haven Antwerpen en het MWea van het Geactualiseerd Sigmaplan na onderlinge afstemming een ontwikkeling als ideaaltypisch vogelleefgebied ‘Plas en Oever’. De Achtergrondnota Natuur definieerde dit vogelleefgebied als volgt: “Plassen zijn plaatselijk diep >2 m, eilanden of afgesneden onbereikbare dijken zijn aanwezig. Riet vormt slechts een fractie van de oevervegetatie of is slechts over een smalle zone aanwezig”. Blokkersdijk en de Verrebroekse plassen worden als ideaaltypische voorbeelden gezien van het beoogde natuurtype. 

Door de vernietiging van het GRUP in 2017 heeft Prosperpolder Zuid fase I opnieuw een landbouwbestemming.

Op basis van de prioritaire inspanningen 1 en 2 wordt de distance to target berekend onder prioritaire inspanning 3.  Die wordt uitgedrukt in een globale, gelokaliseerde oppervlakte bijkomend leefgebied waarvan de ecologische vereisten duidelijk in kaart worden gebracht.

Prosperpolder Zuid fase II behoort tot deze 3de pijler, en wordt dus enkel ontwikkeld tot natuurgebied als de IHD onvoldoende behaald kunnen worden met de 1ste en 2de pijler.

Voorbereiding

Start: januari 2009

  • Het oorspronkelijke inrichtingsconcept van 2009 werd in 2011 aangepast op basis van voortschrijdend inzicht rond de waterhuishouding, en in 2012 verder bijgestuurd op basis van aanbevelingen vanuit de erfgoedsector en de vraag naar maximale afstemming met de aangrenzende natuurprojecten GGG Doelpolder en Hedwige-Prosperpolder.
  • Het onteigeningsplan voor Prosperpolder Zuid fase 1 is goedgekeurd op 30 april 2013, samen met de definitieve vaststelling van het GRUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'. Eind 2013 schorste de Raad van State dit GRUP, maar de schorsing gold niet voor de geplande natuurgebieden. Intussen is het gebied grotendeels in der minne verworven. Voor enkele percelen werd een gerechtelijke onteigeningsprocedure opgestart.
  • Het MER-ontheffingsdossier werd na een eerste negatief advies op basis van verder overleg aangepast, opnieuw ingediend en goedgekeurd.
  • De bouwaanvraag werd ingediend in juli 2014, gevolgd door een infomarkt en openbaar onderzoek. De bouwvergunning werd afgeleverd in april 2015 en de aanbesteding gegund in december 2015.
  • Het archeologisch vooronderzoek startte in februari 2015.
  • De vernietiging van het GRUP in 2017 bracht dit gebied opnieuw in landbouwbestemming.

Realisatie

Start:

De geplande inrichting (vóór vernietiging van het GRUP) voorzag de aanleg van drie nieuwe dijken rondom het gebied. Deze zullen voldoende veiligheid bieden tegen wateroverlast maar toch het landschapsbeeld niet belemmeren, omdat ze maar ongeveer 1,5 meter boven hun omgeving uitkomen.

In het natuurgebied zelf voorzag het plan twee lagergelegen compartimenteringdijken. Die lopen over de grote eilanden van Prosperpolder Zuid en splitsen het gebied op in drie gedeeltes. Zowel het waterpeil als de hoogte van de eilanden zal variëren, zodat zoveel mogelijk verschillende doelsoorten er hun gading vinden.

De werken zijn door de vernietiging van het GRUP stilgelegd, maar waren reeds deels uitgevoerd.

Zodra de omringende natuurkernen Prosperpolder Noord en GGG Doelpolder afgewerkt zijn, zou volgens plan Scheldewater via in- en uitwateringsconstructies vanuit Prosperpolder Noord, door Prosperpolder Zuid naar het GGG Doelpolder vloeien. 

Beheer

Start:

Na afwerking zal het gebied begraasd worden via gebruiksovereenkomsten.

Toekomst

Monitoring