Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Prosperpolder Noord

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 2

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Het noordelijke gedeelte van de Hertog Prosperpolder ligt op de grens tussen de provincies Oost-Vlaanderen (België) en Zeeland (Nederland), in de omgeving van het verdronken land van Saeftinghe.

Toegankelijkheid:

Het gebied is momenteel nog in werftoestand en dus niet toegankelijk, uitgezonderd tijdens geleide wandelingen of open-werfevenementen. Er is een onthaal- en tentoonstellingsruimte.

Beheerder:  Waterwegen en Zeekanaal

Trekker: Waterwegen en Zeekanaal

Het project Hedwige-Prosperpolder (in totaal 465 ha) geeft, als resultaat van de afstemming tussen de verschillende planprocessen, invulling aan het luik natuurlijkheid van de Ontwikkelingsschets 2010 en heeft tot doel bij te dragen tot het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen die zowel de Nederlandse als Vlaamse natuurbelangen in het Schelde-estuarium dienen, met name het realiseren van een gezond en dynamisch ecosysteem.

In Vlaanderen wordt met het oog op het behalen van de natuurdoelen voor het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Benedenschelde’ en het Habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ de ontwikkeling van ca. 170 ha ‘Slik en Schor’ (begraasd)/estuariene natuur’ vooropgesteld binnen Prosperpolder Noord en dit door middel van ontpoldering. Tegelijk wordt voorzien dat het project een belangrijke bijdrage zal leveren aan de veiligheid tegen overstromingen. Dit project maakt dan ook deel uit van het Geactualiseerd Sigmaplan.

Met de Hedwige-Prosperpolder erbij ontstaat op de grens van Vlaanderen en Nederland een weids brakwaterschorrengebied. De Hedwige-Prosperpolder verbindt de schorren op Linkeroever (het Schor Ouden Doel en het Paardenschor) aan de ene kant en het Verdronken Land van Saeftinghe aan de andere kant. Het totaalgebied is goed voor 4000 hectare uitzonderlijke getijdennatuur van internationaal belang, het grootste brakwaterschorrengebied van West-Europa.

Voorbereiding

Start: juli 2007

  • - Project-MER voor de ontwikkeling van een intergetijdengebied in Hedwige- en Prosperpolder, juli 2007
  • Onteigeningsbesluit, juni 2007
  • Definitieve vaststelling GRUP 'Intergetijdengebied Noordelijk gedeelte Prosperpolder', april 2008
  • Opmaak inrichtingsplan en stedenbouwkundige vergunning, 2008
  • Verwerving, grotendeels in der minne, 2008 
  • Inrichtingsstudie 'ruimere omgeving van Prosperpolder', 2009

Realisatie

Start: augustus 2008

De werken zijn gestart in augustus 2008 en verliepen gefaseerd over een aantal jaren. Sinds november 2010 is het gebied integraal in gebruik als werfzone of zandstock. In september 2011 werd gestart met het gedeeltelijk afgraven van de Hedwigedijk. De restanten van de dijk zullen na de inwerkingtreding fungeren als broedeilanden voor koloniebroeders. De vrijgekomen grond werd hergebruikt in de aanleg van de nieuwe ringdijk. De dijkwerken aan Vlaamse kant zijn beëindigd in februari 2015.

Er werd een nieuw pompstation gebouwd om de afwatering van de polders te verzekeren. Dit is klaar sinds september 2014. De constructie is voorzien van een publiek toegankelijk uitkijkplatform bereikbaar via een trap.

Beheer

Start:

Omwille van de lange periode tussen de inname van de grond in functie van de dijkopbouw (2008) en de effectieve inwerkingtreding (2019) is een belangrijke tussentijdse rol weggelegd voor het binnengebied van Prosperpolder Noord als opvang voor kust- en koloniebroeders. In de niet meer benodigde zones van de werf werden broedeilanden aangelegd, momenteel in totaal 70 ha. Zo kan de toenemende druk op de tijdelijke natuurcompensaties binnen de haven opgevangen worden. Deze broedeilanden worden jaarlijks gemaaid of gefreesdf om ze geschikt te hoduen voor deze doelsoorten.

Toekomst

Aan Nederlandse kant heeft de Raad van State alle tegen het Rijksinpassingsplan en bijbehorende uitvoeringsbesluiten ingediende beroepen, voor zover ontvankelijk, ongegrond verklaard. De beslissing is dus nu definitief. Volgens de huidige timing gaan de werken half 2016 van start en zal de Hedwige-Prosperpolder tegen augustus 2019 in werking treden als estuarien gebied.

Vlaamse en Nederlandse instanties overleggen volop over de oprichting van een toekomstig 'grenspark'. Dit zou een doorslaggevende factor zijn in het uitbouwen van het recreatieve en toeristische potentieel van het noordelijke gebied in wording.

Monitoring