Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Ketenisseschor

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:ja

Compensatiedossier

Praktisch

Ligging:

Ketenisseschor is gelegen aan de Schelde en grenst in het noorden aan Fort Liefkenshoek en in het zuiden aan de ingang van het Waaslandkanaal. In zeer vroege tijden was dit gebied een schor. Later werd het ingepolderd (Ketenissepolder). Bij de aanleg van de Waaslandhaven, kwam het gebied geïsoleerd te liggen van de polders en werd er voor een groot deel specie gestort. Door de overheid werd het herstel van dit gebied voorgesteld als compensatie voor het natuurverlies in het Groot Buitenschoor ten gevolge van de aanleg van de Noordzeeterminal.

Toegankelijkheid:

Te bezichtigen vanop de dijk

Beheerder:  Waterwegen en Zeekanaal

Trekker: Waterwegen en Zeekanaal

De Ketenissepolder ontstond op een voormalig schor tussen fort Liefkenshoek en Kallo sluis toen de specie, die vrijkwam bij de aanleg van de Liefkenshoektunnel, er opgespoten werd tussen een zomerdijk en de waterkerende dijk. Als compensatie voor de aanleg van de Noordzee containerterminal werd het gebied hersteld tot schor. 

Realisatie

Start: januari 2002

Het gebied werd afgegraven tot net onder GHW met een zeer zwakke helling naar de rivier toe. Op die manier ontstond er een goede uitgangssituatie voor de ontwikkeling van ca. 30 ha nieuw slik en schorgebied waar zich geulen, platen, zilte riet- en graslandvegetaties kunnen vormen.

Beheer

Start: januari 2003

De werken zijn beëindigd in januari 2003. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek startte al in juni 2002 met intensief onderzoek. Estuariene herstelprojecten evolueren immers het snelst onmiddellijk na herstel van het getijdenregime. Het verloop van de sedimentatie en erosie, de vestiging van bodemdieren, het gebruik van het gebied door watervogels en broedvogels worden in detail opgevolgd. 

Monitoring