Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld

Grote en Kleine Weel

Leefgebied / streefbeeld

Status

IHD pijler 1

tijdelijke natuur:
in natuurbeheer:
in Vogelrichtlijngebied:ja
in Habitatrichtlijngebied:nee

Praktisch

Ligging:

Toegankelijkheid:

De Grote Geule maakt deel uit van het Krekengebied van Noord-Oost Vlaanderen en ligt op het grondgebied van Kieldrecht en Meerdonk. In het gebied kan je niet vrij wandelen, maar je kan wel een wandeling aanvragen of er langs fietsen.

Beheerder:  Agentschap voor Natuur en Bos

Trekker

De kreek ‘de Grote Geule’ (21 ha) is een restant van een voormalige vertakking van een belangrijke getijdengeul van het eens veel grotere ‘Verdronken Land van Saeftinge’. De Grote en de Kleine Weel herinneren aan de kolkgaten, waarlangs het water van de Schelde bij dijkdoorbraken met bruisend geweld het achterland blank zette.

Vandaag is de Grote Geule een erkend natuurreservaat in beheer bij Natuurpunt. Deze oude kreek met brede rietkragen bestaat uit rietland, moeras en veen. Hierin huizen zeldzame planten als veenpluis en kamvaren. Op het water zijn heel wat eenden zoals slobeend, smient en pijlstaart van de partij. Bruine kiekendief en blauwborst zoeken eerder de moerassige stukken op. Steltlopers en ganzen vinden dan weer hun gading langs de oevers van de kreek en op de aanpalende weilanden.

Voorbereiding

Start:

Realisatie

Start:

Beheer

Start:

Toekomst

Monitoring