Logistiek Park Waasland

Uit de passende beoordeling bleek dat de realisatie van het ‘Logistiek Park Waasland fase 1’ leidt tot 20 hectare biotoopverlies ‘Riet en Water’. Naast deze compensatienoodzaak diende een populatie Groenknolorchis binnen de perimeter van het voorziene Logistiek Park duurzaam behouden te blijven en kwam eveneens de vraag van het GHA voor samenwerking rond een compensatie voor Rugstreeppad i.h.k.v. de Vopak-terminal, die ook gevonden kon worden binnen deze perimeter. Er werd een voorstel uitgewerkt dat een combinatie vormt van deze 3 factoren, verspreid over 2 deelgebieden: 12 hectare in de Haasop (gerealiseerd in 2013-2014) en 8 ha in de zone 'Spaans Fort' (gerealiseerd in 2010). 

Compensatiegebieden in dit dossier

Uit de passende beoordeling bleek dat de realisatie van het ‘Logistiek Park Waasland fase 1’ leidt tot 20 hectare biotoopverlies ‘Riet en Water’.

Het beschermde natuurgebied is een deel van de zuidelijke bufferzone, die omstreeks 1972 ontstond na de opspuiting van een deel van de vroegere Beverenpolder. Het toenmalige waardevolle en waterrijke poldergebied werd omgevormd tot een zandvlakte van 500 m breed en 4 km lang, als buffergebied tussen haven en bewoning. In de daarop volgende jaren gaf de natuur het gebied terug vorm.