Deurganckdokproject

Sinds de aanmelding van het Vogelrichtlijngebied in 1988 gingen bij de verdere uitbouw van de Waaslandhaven belangrijke natuurwaarden verloren, zonder passende beoordeling en afdoende opvang van de effecten. Bij de start van de bouw van Deurganckdok in september 1999 kwam het tot een ingebrekestelling door de Europese Commissie. Arresten van de Raad van State brachten bovendien de rechtsgrond voor de stedenbouwkundige vergunningen in het gedrang. De reeds jaren geplande en gedeeltelijk aangevatte werken aan het Deurganckdok dienden stilgelegd te worden.

In een actualisatie van het milieueffectenrapport (MER) voor het Deurganckdok werd een nieuw, passend compensatieplan uitgewerkt, waarin tegelijk een vereffening gebeurde van eerdere, niet gecompenseerde ingrepen in de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden op de Linkerscheldeoever. Om uit de juridische impasse te geraken, keurde het Vlaams Parlement in december 2001 het zogenaamde ‘Nooddecreet’ goed, waardoor de werken konden worden hervat. In de besluitvorming die daarop volgde, werden afspraken gemaakt voor de realisatie van het uit het geactualiseerde MER voortkomende compensatieplan, en werd de Beheercommissie en een monitoringsprogramma opgestart om te waken over de realisatie ervan.

De realisatie van de natuurcompensatiegebieden ging van start in 2002. Bij bestaande gebieden zoals het Groot Rietveld, de Haasop en de Verrebroekse Plassen volstond een aanpassing van het beheer en het voorzien van een afsluiting om de constante verstoring door illegale motorcross een halt toe te roepen. Voor een aantal andere gebieden, met name Putten West, Doelpolder Noord, Drijdijck en Paardenschor diende grond verworven en heringericht te worden. Intussen functioneren alle compensatiegebieden al meerdere jaren en vangen ze heel wat beschermde broedvogels en overwinterende vogels op.

Compensatiegebieden in dit dossier

De Verrebroekse Plassen zijn gelegen aan het uiteinde van het nog af te werken Verrebroekdok (fase III). De werken aan dit dok zijn omwille van budgettaire redenen stopgezet. De centrale gronden liggen nog op hun oorspronkelijke maaiveldhoogte maar kwamen door de verhoging van het waterpeil 1,5 meter onder water te staan. De omringende zones zijn gedeeltelijk opgespoten.

De Verrebroekse Plassen zijn gelegen aan het uiteinde van het nog af te werken Verrebroekdok (fase III). De werken aan dit dok zijn omwille van budgettaire redenen stopgezet. De centrale gronden liggen nog op hun oorspronkelijke maaiveldhoogte maar kwamen door de verhoging van het waterpeil 1,5 meter onder water te staan. De omringende zones zijn gedeeltelijk opgespoten.

De Steenlandpolder was opgenomen in het compensatieplan voor het Deurganckdokproject als tijdelijke compensatie voor het habitat 'Riet en water' met een streefoppervlakte van 10 hectare, te behalen bovenop het bestaande rietbiotoop binnen een ruimere zoekzone.

Drijdijck werd aangelegd als permanente compensatie voor het Deurganckdokproject met als eindbeeld een grote plas (grondwatergevoed) met variabele diepte en gevarieerde oevers, met een weidevogelgebied en plasdrasgebied rondom de plas. Het is van belang voor zowel overwinterende als broedende watervogels en weidevogels.

In het gebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (KBR) wordt een gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. In combinatie met de veiligheidsdoelstelling wordt in dit gebied aan natuurontwikkeling gedaan door de inrichting van een weidevogelgebied (150 ha), een slikken-en-schorrengebied (300 ha) en bosontwikkeling (40 ha).

De Verrebroekse Plassen zijn gelegen aan het uiteinde van het nog af te werken Verrebroekdok (fase III). De werken aan dit dok zijn omwille van budgettaire redenen stopgezet. De centrale gronden liggen nog op hun oorspronkelijke maaiveldhoogte maar kwamen door de verhoging van het waterpeil 1,5 meter onder water te staan. De omringende zones zijn gedeeltelijk opgespoten.

Dit gebied werd aangelegd als permanente compensatie voor het Deurganckdokproject met als eindbeeld een grote plas (grondwatergevoed) met variabele diepte en gevarieerde oevers, met een 

Dit weidevogelgebied vormt één geheel met de Zoetwaterkreek en een zone die in de compensatiematrix van het Deurganckdok voorzien was als 'ecologisch waardevolle polder'.

Dit gebied vormt één geheel met het aangrenzende Doelpolder Noord.

De Steenlandpolder was opgenomen in het compensatieplan voor het Deurganckdokproject als tijdelijke compensatie voor het habitat 'Riet en water' met een streefoppervlakte van 10 hectare, te behalen bovenop het bestaande rietbiotoop binnen een ruimere zoekzone.

Deze kreek vormt één geheel met het weidevogelgebied 'Putten West' en een zone die in de compensatiematrix van het Deurganckdok voorzien was als 'ecologisch waardevolle polder'.

De broedvlakte is ontstaan door de onafgewerkte opspuiting van de Melselepolder in de jaren '70. Het gebied bleef braak liggen en trok door zijn open pionierskarakter tal van broedvogels aan.