Soorten

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van de ecologische monitoring van broedvogels, overwinterende vogels en andere soorten. Zowel de methodiek, als de historische en actuele resultaten komen aan bod. Input wordt geleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Broedvogels

Via de foto's vindt u een bespreking van de monitoringsresultaten per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

Onder de foto's vindt u een overzichtstabel van broedaantallen en natuurdoelen.

Methodiek

De broedvogelinventarisatie richt zich op een lijst van onderzochte soorten die belangrijk zijn voor het gebied. Onderzochte soorten zijn alle soorten van de bijlage I van de vogelrichtlijn, aangevuld met een groep aandachtsoorten. Deze soorten werden mee opgenomen omwille van het belang van het studiegebied voor deze soort op Vlaamse schaal, hun voorkomen op de Rode lijst of omwille van de indicatieve waarde die deze soorten hebben voor de toestand van de belangrijke broedvogelhabitats en hun broedvogelgemeenschap. Alle soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt, of die belangrijk zijn voor het evalueren van de compensaties in het kader van het Nooddecreet werden mee in de lijst opgenomen.

De gehanteerde basismethode voor de inventarisatie van broedvogels is het opmaken van territoriumkaarten (Gyselings et al 2003, Spanoghe et al. 2003). Deze methode is een integrale telmethode, waarbij alle in het gebied aanwezige broedparen van de onderzochte soorten in kaart worden gebracht. Belangrijk is op te merken dat territoriums worden gekarteerd aan de hand van observatie van het gedrag van de vogels volgens gestandaardiseerde methoden (Hustings 1985). Er worden met andere woorden geen nesten gezocht. Dit is in vele gevallen niet mogelijk, en zou te verstorend zijn. Een uitzondering zijn koloniebroeders, waar wel nesten worden geteld. Vermits gedragsobservatie niet altijd met zekerheid kan aangeven of een soort effectief tot broeden komt, worden sommige aantallen ondergrenzen of bovengrenzen gerapporteerd.

Er kwamen in 2015 11 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, waarvan 10 in de compensatiegebieden.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Aalscholver

Habitat_grup
Plas en oever

Baardmannetje

Habitat_grup
Riet en water

Blauwborst

Habitat_grup
Riet en water

Bontbekplevier

Habitat_grup
Surrogaat kust

Bosrietzanger

Habitat_grup
Riet en water

Bruine Kiekendief

Habitat_grup
Riet en water

Buidelmees

Habitat_grup
Riet en water

Cetti's Zanger

Habitat_grup
Riet en water

Dodaars

Habitat_grup
Plas en oever

Dwergstern

Habitat_grup
Surrogaat kust

Gele Kwikstaart

Habitat_grup
Natuurweide

Geoorde Fuut

Habitat_grup
Plas en oever

Graspieper

Habitat_grup
Natuurweide

Graszanger

Habitat_grup
Riet en water

Grote Karekiet

Habitat_grup
Riet en water

Grutto

Habitat_grup
Natuurweide

Kievit

Habitat_grup
Natuurweide

Kleine Karekiet

Habitat_grup
Riet en water

Kleine Plevier

Habitat_grup
Surrogaat kust

Kluut

Habitat_grup
Surrogaat kust

Knobbelzwaan

Habitat_grup
Plas en oever

Kokmeeuw

Habitat_grup
Surrogaat kust

Krakeend

Habitat_grup
Plas en oever

Krooneend

Habitat_grup
Plas en oever

Kuifeend

Habitat_grup
Plas en oever

Lepelaar

Habitat_grup
Plas en oever

Oeverzwaluw

Habitat_grup
Plas en oever

Porseleinhoen

Habitat_grup
Riet en water

Purperreiger

Habitat_grup
Riet en water

Rietgors

Habitat_grup
Riet en water

Rietzanger

Habitat_grup
Riet en water

Roerdomp

Habitat_grup
Riet en water

Roodborsttapuit

Habitat_grup
Surrogaat kust

Bergeend

Habitat_grup
Plas en oever

Scholekster

Habitat_grup
Natuurweide

Slechtvalk

Habitat_grup
Natuurweide

Snor

Habitat_grup
Riet en water

Sprinkhaanzanger

Habitat_grup
Riet en water

Slobeend

Habitat_grup
Plas en oever

Steltkluut

Habitat_grup
Natuurweide

Strandplevier

Habitat_grup
Surrogaat kust

Tafeleend

Habitat_grup
Plas en oever

Tureluur

Habitat_grup
Natuurweide

Veldleeuwerik

Habitat_grup
Natuurweide

Visdief

Habitat_grup
Surrogaat kust

Waterral

Habitat_grup
Riet en water

Woudaapje

Habitat_grup
Riet en water

Wulp

Habitat_grup
Natuurweide

Zomertaling

Habitat_grup
Plas en oever

Zwartkopmeeuw

Habitat_grup
Surrogaat kust

IJsvogel

Habitat_grup
Plas en oever

Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Broedaantal
Override default section options

Kemphaan

Habitat_grup
Plas en oever

Kleine zwaan

Habitat_grup
Plas en oever

Kluut

Habitat_grup
Plas en oever

Krakeend

Habitat_grup
Plas en oever

Kuifduiker

Habitat_grup
Plas en oever

Parelduiker

Habitat_grup
Plas en oever

Pijlstaart

Habitat_grup
Plas en oever

Roodkeelduiker

Habitat_grup
Plas en oever

Wilde zwaan

Habitat_grup
Plas en oever

Brandgans

Habitat_grup
Natuurweide

Grauwe gans

Habitat_grup
Natuurweide

Kolgans

Habitat_grup
Natuurweide

Goudplevier

Habitat_grup
Plas en oever

Habitatrichtlijnsoorten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Document Page
Create Soort
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Rugstreeppad

Groenknolorchis

Vleermuizen