Monitoring

Dit hoofdstuk beschrijft de methodologie van de ecologische monitoring en de historische en actuele resultaten. Input wordt geleverd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Habitat
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Broedvogels

Via de foto's vindt u een bespreking van de monitoringsresultaten per soort.

Soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn zijn gemarkeerd met:

1

Onder de foto's vindt u een overzichtstabel van broedaantallen en natuurdoelen.

Methodiek

De broedvogelinventarisatie richt zich op een lijst van onderzochte soorten die belangrijk zijn voor het gebied. Onderzochte soorten zijn alle soorten van de bijlage I van de vogelrichtlijn, aangevuld met een groep aandachtsoorten. Deze soorten werden mee opgenomen omwille van het belang van het studiegebied voor deze soort op Vlaamse schaal, hun voorkomen op de Rode lijst of omwille van de indicatieve waarde die deze soorten hebben voor de toestand van de belangrijke broedvogelhabitats en hun broedvogelgemeenschap. Alle soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen zijn opgemaakt, of die belangrijk zijn voor het evalueren van de compensaties in het kader van het Nooddecreet werden mee in de lijst opgenomen.

De gehanteerde basismethode voor de inventarisatie van broedvogels is het opmaken van territoriumkaarten (Gyselings et al 2003, Spanoghe et al. 2003). Deze methode is een integrale telmethode, waarbij alle in het gebied aanwezige broedparen van de onderzochte soorten in kaart worden gebracht. Belangrijk is op te merken dat territoriums worden gekarteerd aan de hand van observatie van het gedrag van de vogels volgens gestandaardiseerde methoden (Hustings 1985). Er worden met andere woorden geen nesten gezocht. Dit is in vele gevallen niet mogelijk, en zou te verstorend zijn. Een uitzondering zijn koloniebroeders, waar wel nesten worden geteld. Vermits gedragsobservatie niet altijd met zekerheid kan aangeven of een soort effectief tot broeden komt, worden sommige aantallen ondergrenzen of bovengrenzen gerapporteerd.

Er kwamen in 2015 11 soorten broedvogels van de bijlage I tot broeden in het Vogelrichtlijngebied, waarvan 10 in de compensatiegebieden.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Aalscholver

Baardmannetje

Blauwborst

Bontbekplevier

Bosrietzanger

Bruine Kiekendief

Buidelmees

Cetti's Zanger

Dodaars

Dwergstern

Gele Kwikstaart

Geoorde Fuut

Graspieper

Graszanger

Grote Karekiet

Grutto

Kievit

Kleine Karekiet

Kleine Plevier

Kluut

Knobbelzwaan

Kokmeeuw

Krakeend

Krooneend

Kuifeend

Lepelaar

Oeverzwaluw

Porseleinhoen

Purperreiger

Rietgors

Rietzanger

Roerdomp

Roodborsttapuit

Bergeend

Scholekster

Slechtvalk

Snor

Sprinkhaanzanger

Slobeend

Steltkluut

Strandplevier

Tafeleend

Tureluur

Veldleeuwerik

Visdief

Waterral

Woudaapje

Wulp

Zomertaling

Zwartkopmeeuw

IJsvogel

Overwinterende vogels

Alle watervogels worden geteld in vaste telgebieden, op vooraf meegedeelde telweekends, midden in de maanden oktober tot maart. De betrokken vrijwilligers registreren hun telgegevens online in de INBO watervogeldatabank.

Aantallen ganzen in het Linkeroeverdeel van het vogelrichtlijngebied worden sinds 2002 wekelijks geteld van begin oktober tot half maart.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Create Soort
Create Broedaantal
Override default section options

Kemphaan

Kleine zwaan

Kluut

Krakeend

Kuifduiker

Parelduiker

Pijlstaart

Roodkeelduiker

Wilde zwaan

Brandgans

Grauwe gans

Kolgans

Goudplevier

Habitatrichtlijnsoorten

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van alle soorten van de bijlagen II en IV die gedurende de monitoringsperiode werden aangetroffen. Waar mogelijk wordt aangegeven wat nodig is om deze soorten in het gebied te behouden.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Document Page
Create Soort
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Rugstreeppad

Groenknolorchis

Vleermuizen

Habitats

Dit hoofdstuk bespreekt de verschillende tot doel gestelde habitattypes op Linkerscheldeoever. Per habitat wordt ook het voorkomen en de evolutie van de bijhorende broedvogels besproken.

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Document Page
Create Habitat
Create Monitoringsbespreking
Override default section options

Riet en water

Strand en plas

Plas en oever

Slik en schor

Weidevogelgebied