Thema's

De Beheercommissie behandelt een  aantal afgelijnde thema’s binnen afzonderlijke werkgroepen, om bepaalde discussies voldoende technisch en gedetailleerd te kunnen voeren zonder het algemene vergaderproces te verzwaren. Deze werkgroepen koppelen maandelijks de stand van zaken terug naar de Beheercommissie. 

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Section Page
Create Document Page
Override default section options

Extra containercapaciteit Antwerpen

Op 15 juli 2016 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor complex project realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (complex project ECA).

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  • De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen,
  • de daarmee samenhangende ontwikkeling van "logistiek-industriele" gronden en
  • de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.

De projectdoelstelling van het complex project ECA is drieledig:

  1. De realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen,
  2. de daarmee samenhangende ontwikkeling van "logistiek-industriele" gronden en
  3. de multimodale ontsluiting tot aan het hoofdnet.

Dit alles om de verwachte groei tot 2030 te kunnen realiseren.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options
Hoofdstuk
Beheercommissie

Windturbineplan

...

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options
Hoofdstuk
Beheercommissie

Optimalisatie en beheer

Deze werkgroep komt sinds minstens 4 keer per jaar samen om het beheer en de resultaten van alle gerealiseerde gebieden in detail te bespreken. De werkgroep lijst nodige ingrepen of maatregelen ter optimalisatie van het beheer of de inrichting van de gebieden op, werkt deze uit en begeleidt de uitvoering.

In 2014 werd de werking van deze werkgroep geïntensiveerd voor de opmaak van een jaarlijks beheerprogramma.

Weight
0
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Strand en plas

Deze werkgroep maakt sinds 2006 jaarlijks een totaalbalans op van allle beschikbare en ecologisch geschikte strand- en plasvlakten of pioniersvegetaties. Het compensatieplan voor het Deurganckdokproject voorzag immers 200 ha als streefoppervlakte van dit type leefgebied voor kust- en koloniebroeders.

Weight
1
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Jacht en bestrijding

De Beheercommissie fungeert als actorenoverleg i.h.k.v. het "consensusvoorstel betreffende de jacht in vogelrijk gebied na 15 november", dat opgemaakt wordt door de Wildbeheerseenheid Waasland. Een afzonderlijke werkgroep komt minstens jaarlijks samen met de Wildbeheerseenheid Waasland rond het thema 'jacht en bestrijding'. Zo maken we afspraken en komt samenwerking tot stand rond bv. bestrijding van exoten.

Weight
2
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en haven

De Beheercommissie fungeerde als actorenoverleg en aftoetsingforum bij de opmaak van de doelstellingen voor de Ecologische Infrastructuur en de vertaling van het netwerk van Ecologische Infrastructuur naar een Soortenbeschermingsprogramma (SBP) voor de haven van Antwerpen. Nu het SBP in werking is, volgt de Beheercommissie de voortgang op.

Weight
3
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en landbouw

Een belangrijk aantal eigenaars of gebruikers van percelen wordt rechtstreeks geconfronteerd worden met de havenuitbreiding en de natuurontwikkeling die daar bij hoort. Daarom voorziet de Vlaamse Regering in een pakket aan flankerende maatregelen. Daarnaast wordt waar mogelijk ingezet op samenwerking met de lokale landbouwers in het natuurbeheer.

Weight
4
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en wonen

De realisatie van natuur heeft een impact op de omliggende woonkernen. Enerzijds dienen enkele gehuchten plaats te maken voor de aanleg van natuurgebieden. Anderzijds biedt de natuurontwikkeling ook nieuwe kansen voor de regio en haar bewoners. Gezien het Centraal Netwerk dit thema behandelt, is er binnen de Beheercommissie geen afzonderlijke werkgroep rond wonen. 

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en erfgoed

Sinds de realisatie van het weidevogelgebied Putten West bevindt de historische hoeve 'Hof ter Walle' zich midden in een natuurgebied. De Beheercommissie werkte in een afzonderlijke werkgroep een visie uit voor de zoektocht naar een nieuwe bestemming voor de site, in harmonie met het omliggende natuurgebied. Bij de nieuwe natuurprojecten wordt in de mate van het mogelijke van bij de start rekening gehouden met eventuele erfgoedwaarden.

Weight
7
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Natuur en recreatie

De Beheercommissie staat achter een kwalitatieve uitbouw van de regio en ziet hierin een belangrijke bijdrage aan het verbreden van het draagvlak voor de natuurontwikkelingen. De vraag naar recreatief medegebruik van de natuurgebieden is dan ook opgenomen als milderende maatregel in het actieplan horend bij het ontwerp-GRUP. Tegelijk moet de Beheercommissie bewaken dat de natuurfunctie en het behalen van de ecologische doelstellingen ten allen tijde primeren binnen de natuurgebieden. Verstoring door recreatief medegebruik dient dan ook vermeden te worden. Een doordacht onthaalbeleid kan mogelijk maken tegemoet te komen aan de vraag naar recreatief medegebruik, zonder daardoor het behalen van de natuurdoelstellingen te hypothekeren.

Weight
6
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options

Muggen

Een nat voorjaar en warme, vochtige zomer zorgden in 2013 voor een massale uitbraak van muggen. In Kallo en de omgeving van Kieldrecht en Verrebroek registreerden artsen en apothekers ongewoon veel klachten van overlast door muggen en aanhoudende jeuk en zwellingen door muggenbeten. In eerste instantie werd gekeken naar de nieuwe natuur(compensatie)gebieden. De milieudienst en LOGO (lokaal gezondheidsoverleg) Waasland contacteerden de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever, die op deze vraag de nodige instanties samenbracht en het onderzoek, overleg en acties verder bundelt.

Kom regelmatig een kijkje nemen op deze pagina om de voortgang van het onderzoek op te volgen. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Weight
8
Section Type
Node Types
Create Document Page
Override default section options